Entidad col·laboradora: Associació d'Acció Social DISCAN Associació d'Acció social DISCAN

CAT (català) web del projecte


Títol del Projecte - Te.D2 - Monitor en teràpia assistida amb gossos: Desenvolupament d'un curs de formació certificat com a Monitor en teràpia assistida amb gossos segons els procediments ECVET;

Acció clau - Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques;

Acció - Parteneriados estratègics;

El projecte Te.D2 té com a objectiu generar una nova eina de capacitació per a potenciar monitors en teràpia assistida amb gossos. Definitivament és una oportunitat d'aprenentatge d'alta qualitat ja que incorpora el desenvolupament d'habilitats essencials en el domini del maneig de gossos en intervencions assistides per animals (Activitats Assistides per Animals i Teràpia Assistida per Animals). Aquestes habilitats no poden ser desenvolupades aïlladament. Es desenvoluparan a través de les àrees essencials d'aprenentatge en el domini i en diferents contextos a través del currículum utilitzant un enfocament integrat i innovador: aprenentatge interactiu i col·locació en el treball.

D'altra banda, el projecte Te.D2 es centra en el desenvolupament d'un currículum innovador i fresc de formació en línia per donar suport i ajudar les persones vulnerables que tenen dificultats.

A mesura que l'estructura de la població europea canvia i els canvis a meitat de carrera es fan més freqüents, augmenta la necessitat d'una millora constant de les competències i, amb això, la importància relativa de l'FP.

La clau per aconseguir-ho és l'adopció d'un enfocament basat en els resultats per a les qualificacions professionals, promogut pel MEC i el ECVET.

El pla d'estudis del projecte Te.D2 proporciona una formació d'alta qualitat centrada en l'aprenentatge basat en el treball adaptat a una persona que vol entrar o tornar a entrar al mercat de treball, un pla d'estudis individual flexible, modular i un aprenentatge basat en el treball centrat en l'adquisició de competències clau en l'àmbit.

Sobre Erasmus +

Erasmus + (2014-2020) és el nou programa marc de 16.000 milions d'euros per a l'educació, la formació, la joventut i l'esport. Es basa en la molt coneguda i respectada marca de la UE del programa d'intercanvi d'estudiants Erasmus que ha segut molt exitós.

L'objectiu principal d'Erasmus + millora l'ocupabilitat dels joves mitjançant l'adquisició de competències complementàries apreciades pels ocupadors, així com la millora de les seves competències lingüístiques i la flexibilitat.

 

ES (espanyol) web del proyecto


Título del Proyecto - Te.D2 – Monitor en terapia asistida con perros: Desarrollo de un curso de formación certificado para Monitor en terapia asistida con perros según los procedimientos Ecvet;

Acción clave - Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas;

Acción - Parteneriados estratégicos;

El proyecto Te.D2 tiene como objetivo generar una nueva herramienta de capacitación para potenciar monitores en terapia asistida con perros. Definitivamente es una oportunidad de aprendizaje de alta calidad ya que incorpora el desarrollo de habilidades esenciales en el dominio del manejo de perros en intervenciones asistidas por animales (= Actividades Asistidas por Animales y Terapia Asistida por Animales). Estas habilidades no pueden ser desarrolladas aisladamente. Se desarrollarán a través de las áreas esenciales de aprendizaje en el dominio y en diferentes contextos a través del currículo utilizando un enfoque integrado e innovador: aprendizaje interactivo y colocación en el trabajo.

Por otra parte, el proyecto Te.D2 se centra en el desarrollo de un currículo innovador y fresco de formación en línea para apoyar y ayudar a las personas vulnerables que tienen dificultades.

A medida que la estructura de la población europea cambia y los cambios a mitad de carrera se hacen más frecuentes, aumenta la necesidad de una mejora constante de las competencias y, con ello, la importancia relativa de la FP.

La clave para lograrlo es la adopción de un enfoque basado en los resultados para las cualificaciones profesionales, promovido por el MEC y el ECVET.

El plan de estudios del proyecto Te.D2 proporciona una formación de alta calidad centrada en el aprendizaje basado en el trabajo adaptado a una persona que quiere entrar o volver a entrar en el mercado de trabajo, un plan de estudios individual flexible, modular y un aprendizaje basado en el trabajo centrado en la adquisición de competencias clave en el ámbito.

Acerca de Erasmus +

Erasmus + (2014-2020) es el nuevo programa marco de 16.000 millones de euros para la educación, la formación, la juventud y el deporte. Se basa en la bien conocida y respetada marca de la UE del programa de intercambio de estudiantes Erasmus altamente exitoso.

El objetivo principal de Erasmus + mejora la empleabilidad de los jóvenes mediante la adquisición de competencias complementarias apreciadas por los empleadores, así como la mejora de sus competencias lingüísticas y la flexibilidad.

 

EN (anglés) project web page


Project Title — Te.D2 - Therapy dog handler: development of a certified training course for dog handler in the AAI according to the Ecvet procedures;

Key Action—Cooperation for innovation and the exchange of good practices;

Action—Strategic Partnerships;

The Te.d2 project aims to generate a new training tool for potential therapy dog handlers. It is definitely a high-quality learning opportunity since it incorporates the development of essential Skills in the domain of dog management in Animal-assisted interventions (=Animal Assisted Activities and animal assisted Therapy) These skills cannot be developed in isolation. They will be developed through the essential learning areas in the domain and in different contexts across the curriculum by using an integrated and innovative approach: interactive learning and work placement.

Moreover, the Te.D2 project is focused on the development of an innovative and fresh training online curriculum to support and help vulnerable people who have difficulties.

As the structure of the European population shifts and as mid-career changes become more frequent, the need for constant upgrading of skills increases and with it the relative importance of CVET.

The adoption of an outcomes-based approach for vocational qualifications, as promoted by the EQF and ECVET, is key to achieving this.
Te.D2 project curriculum provides a high-quality training focused on work-based learning adapted to an individual who wants to enter or re-enter the labor market, a flexible and modularized individual learning curriculum and a work-based learning focused on the acquisition of key competences in the field.


About Erasmus+

Erasmus + (2014-2020) is the new 16 billion euro catch-all framework program for education, training, youth and sport. It is built on the well-known and respected EU brand of the highly successful Erasmus student exchange program.

The main objective of Erasmus + improves the employability of the youth by acquiring supplementary competences appreciated by employers, as well as improving their language skills and flexibility.